Головна сторінка

Перевір себе

      Анкета
 1.  Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?
 2.  Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?
 3.  Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?
 4.  Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?
 5. Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?
 6.  Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?
 7. Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички?
 8. Які труднощі виникали у Вас в роботі?
 9.  Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?
 10. Які інноваційні технології, інтерактивні методи, педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?
 11. Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?
 12. В яких формах методичної роботи шкільної і районної ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?
 13. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?
 14. Запропонуйте 2-3 питання для обговорення на засіданнях педагогічної ради. Тест на визначення рівня професійної компетентності викладача
1. Віднайдіть серед поданих ознак ту, яка розкриває  суть інновації:
а) нововведення, у результаті якого суттєво змі­нюється об'єкт діяльності;
б) пізнання та впровадження нового в практику діяльності;
в) комплексний процес створення, поширення та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;
г) новий продукт діяльності людей.
2.    Вкажіть, яка з поданих характеристик розкриває ознаку інноваційної освітньої діяльності:
а) одна з форм інвестиційної діяльності, яка забез­печує розробку, поширення та застосування іннова­цій у системі освіти;
   б)   системна участь закладів чи установ освіти в експериментальній науково-дослідній роботі з удос­коналення навчально-виховного процесу та управ­ління ним;
в) форма участі в науково-дослідній роботі закладу (установи) освіти.
3. Визначте, хто насамперед є замовником на освіту дитини:
а)    держава;
б)    батьки;
в) сама дитина;
г) суспільні організації;
ґ) підприємства.
4. Зазначте, який вид контролю Ви вважаєте най­кращим для визначення справжнього стану навчальних досягнень учнів:
а) поточний;
б) підсумковий;
в) випереджальний;
г) контроль результатів.
5. Ви були присутні на уроці вчителя з метою екс­пертної оцінки ведення ним уроку. Виявлені недо­ліки:
  вчитель не реалізував заплановану мету на уроці;
  нераціонально використав час.
Визначте, у якій з нижчеподаних сфер діяльності вчителя треба шукати проблему:
а) методичні й теоретичні знання;
б) інноваційна педагогічна діяльність;
в) творчість учителя;
г) психологічна сфера.
6. Після відвідування уроку вчителя, який мав на меті показати урок з використанням інноваційних тех­нологій і довести його ефективність, директор школи, маючи певні підстави, зробив висновок: «Урок тради­ційної форми, а не нестандартний». Визначте, який зфактів, на Вашу думку, став вагомим аргументом для даного твердження:
а) відсутня дидактична мета;
б)     урок має цілком визначену структуру;
в) не використовуються різноманітні методи і прийоми;
г) не застосовується оригінальна форма організації навчання.
7. Позначте, який з нижченаведених чинників може стати найвагомішим аргументом непрофесіоналізму для звільнення вчителя з посади:
а) невиконання своїх професійних обов'язків;
б) низький рівень виховної роботи серед учнів;
в) відмова від атестації;
г) низький рівень знань учнів з предмета, який він читає.
8. Учитель виявив незадоволення перед адміністра­цією школи з приводу пониження його кваліфікаційної категорії під час атестації. Який з аргументів став най­вагомішим для такого рішення адміністрації:
а) низький рівень знань учнів з предмета;
б)    відсутність показників участі учнів у роботі МАНу та олімпіадах;
в) відмова від проходження курсів післядипломної педагогічної освіти;
г) низький рівень професійної компетентності.
9.  Укажіть, яка з поданих характеристик розкриває суть професійної компетентності:
а) результат професійної підготовки фахівця;
б)    мобільність знань — елементи ідентифікації, розпізнання, відтворення, розуміння, перетворення, компонування інформації;
в) ґрунтовні базові знання з предмета;
г) критичність мислення.
10. Визначте, що є загальносвітовими тенденціями в галузі реалізації освітньої політики:
а) забезпечення всім громадянам рівного доступу до високоякісної освіти;
б) дефіцит учнів через демографічну кризу;
в) збільшення обсягів фінансування освітніх сис­тем;
г) широке залучення іноземних фахівців до освіт­ньої сфери.
11. Укажіть, які форми і методи навчання відносять до інтерактивних:
а)    проблемні лекції на основі діалогу «лектор —слухач»;
б) ділові ігри;
в) конференції з обміну досвідом професійної ді­яльності;
г) усі зазначені форми і методи.

12. Визначте, у чому суть процесу навчання:
а) передача знань учням;
б)    засвоєння знань учнями;
в) управління процесом пізнання учнів;
г) контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок;
ґ) двобічний процес спільної діяльності вчителя
  й учня.
13. Вкажіть, які вимоги до заняття не є базисними:
а)    до вчителя та учня;
б)   до дидактичної мети;
в) до змісту навчального матеріалу;
г)    до методів навчання.
14. Названі методи важливі для вивчення рівня про­фесійної компетентності педагогічних кадрів. Зазна­чте, без якого з них неможливо одержати об'єктивну інформацію?
а) самоаналіз;
б)   педагогічне спостереження;
в) аналіз результатів педагогічної діяльності, тес­тування;
г) проведення атестації.
15. Віднесіть до педагогічної категорії поданий пере­лік понять:
   усна форма перевірки знань або усне опиту­вання;
   письмова форма перевірки знань або письмова робота;
   співбесіда у формі інтерв'ю;
   тестування;
а) методи діагностики рівня знань;
б) методи вимірювання рівня знань;
в) форми контролю якості наданих освітніх по­слуг;
г) форми оцінювання рівня наданих освітніх по­слуг;
ґ) традиційний контроль знань.

Немає коментарів:

Дописати коментар